Кадастър и Регулации

Кадастър и Регулации

Благодарение на дългогодишния ни опит и задълбоченото познаване на нормативната база (ЗУТ, ЗКИР, ЗС и др.) можем да се справим и с най-сложните задачи, касаещи собствеността и режимите на устройство на териториите. “Геомера” е специализирана в изработването на кадастрални карти. Извършва попълване на сграда и/или имот, трасиране, отстраняване на непълнота и грешка във влязла в сила кадастрална карта, издаване на удостоверение за идентичност, изработване на схема на самостоятелни обекти, изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и други.

“Геомера” ЕООД предлага на своите клиенти професионални геодезически услуги на конкурентни цени.

Фирмата притежава свидетелство за правоспособност да извършва дейности по кадастъра (вписана е в регистъра на правоспособните лица по реда на ЗКИР под No 551). Шестима  от нашите специалисти са вписани в регистъра на правоспособните физически лица за извършване на дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.


На вниманието на собствениците и ползвателите на имоти

в с. Раждавица, с.Вратца, с.Горна Гращица, с.Долна Гращица, с.Шипочано, с.Стенско, общ.Кюстендил

и с.Голема Фуча, с.Шатрово, с.Бабинска река, общ.Бобов дол

На основание Договор от 2018г между Областна администрация – Кюстендил и “Геомера” ЕООД започва изработването на „Помощен план и план на новообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ” за местности в цитираните по-горе населени места.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят копия от актуални документи за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите.

 

Забележка:

Фирмата изпълнител ще изисква минимален набор от данни, необходими за изпълнение на възложения ни проект. Всички предоставени при анкета лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на изпълнение на дейностите по Договор с Област Кюстендил и ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент. Информираме Ви, че:

– предоставянето на данните е доброволен акт; при отказ от предоставяне,  попълването им в изработваните планове и регистри към тях остава ангажимент на заинтересованите лица;

– имате право на достъп, коригиране и изтриване на събраните данни;

– след приключване на разработката събраните данни ще бъдат предоставени на Възложителя по Договора.

 

Измерванията и анкетирането на собствениците и ползвателите ще се извършват съгласно приложения график.

ДЕН дата час Населено място Място за  анкета
понеделник 6.8.2018 10.00-12.00 Горна Гращица кметство с.Горна Гращица
понеделник 6.8.2018 13.00-16.00 Долна Гращица кметство с.Долна Гращица
вторник 7.8.2018 09.00-12.00 Стенско кметство с.Стенско
вторник 7.8.2018 13.00-16.00 Шипочано кметство с.Шипочано
сряда 8.8.2018 09.00-12.00 Ръждавица кметство с.Ръждавица
сряда 8.8.2018 13.00-16.00
четвъртък 9.8.2018 09.00-12.00 Голема фуча кметство с.Голема Фуча
четвъртък 9.8.2018 13.00-16.00 Бабинска река кметство с.Голема Фуча
петък 10.8.2018 09.00-12.00 Вратца кметство с.Вратца
петък 10.8.2018 13.00-16.00 Шатрово кметство с.Шатрово

 

Допълнителна информация може да намерите на официалния сайт на Областна администрация Кюстендил тук и на тел:0888 26 86 13