Кадастър и Регулации

Кадастър и Регулации

Благодарение на опита и задълбоченото познаване на ЗУТ, ЗКИР, ЗС и др. можем да се справим и с най-сложните задачи, касаещи собствеността и режимите на устройство на териториите. “Геомера” е специализирана в изработването на кадастрални карти и планове. Извършва попълване на сгради и имоти, трасировки и корекции на фактически грешки във влезлите в сила кадастрални карти.

Фирмата притежава свидетелство за правоспособност да извършва дейности по кадастъра (вписана е в регистъра на правоспособните лица по реда на ЗКИР под No 551). Шестима  от нашите специалисти са вписани в регистъра на правоспособните физически лица за извършване на дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.


 

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в
с. ДРАГОВИЩИЦА, общ. КЮСТЕНДИЛ,

местности: м.ТРАКОШОВО, м.ГРАМАГЕ, м.ВАЛОЖЕ, м.ДАБИЕ, м.ЧУРИЛЯК, м.ДАНКОВИЦА, м.БУХАТ, м.ТОПУЗИЦА, м.ПОПОВ ДОЛ, м.ПОД СЕЛОТО, м.ОСОЕ, м.СВ.НИКОЛА и м.ГЪРЧЕНОВЦИ

        Във връзка с изработването на „Помощен план и план на новообразуваните имоти за земи предоставени за ползване на граждани, относно територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ” за посочените по-горе местности, Ви информираме, че са необходими актуални Решения от ОСЗ Кюстендил, копия от които можете да изпращате на e-mail office@geomera.com до 01.10.2017г.


На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти в:

I. гр. Перник, общ. Перник, обл. Перник, местности: м.ПЕШОВИ ЛИВАДИ и м.ГАНЬОВЕЦ

II.  гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник местности: м.АРБАНАС, м.ДОЛЕН АРБАНАС, м.ЛОЗЕТО и м.ШИРОКИ ДОЛ

III. с. Дивотино, общ. Перник, обл. Перник, местност ГАБЕР 

 

На основание Договор № ДГ-ОА-28/01.09.2017г. между Областна администрация – гр. Перник и “Геомера” ЕООД започва изработването на „Помощен план и план на новообразуваните имоти на териториите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ” за цитираните по-горе територии.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания и за поставяне на геодезически знаци. Да предоставят копия от документи за собственост или ползване, данни за собствениците и/или ползвателите.

 I. Анкетирането на собствениците и ползвателитеза териториите в землището на гр.Перник ще се проведе съгласно приложения график.

Имот № Местност Дата Час Сборен пункт  за провеждане на анкета
от до от до
1 726.39 Пешови ливади 16.10.2017г. 18.10.2017г. 09:00 12:00 Сградата на Община Перник
2 16.108 Ганьовец 18.10.2017г. 20.10.2017г. 09:00 12:00 Сградата на Община Перник
3 16.108 Ганьовец 19.10.2017г. 19.10.2017г. 14:00 17:00 Сградата на Кметство кв.Църква

II. Анкетирането на собствениците и ползвателите за териториите в землището на гр.Радомир ще се проведе в сградата на Община Радомир, съгласно приложения график.

Имот № Местност Дата Час
от до от до
1 566.87 Лозето 17.10.2017г. 20.10.2017г. 09:00 12:00
2 2.72 Арбанас 16.10.2017г. 17.10.2017г. 09:00 12:00
3 35.6
4 509.15
5 10.4 Долен Арбанас 16.10.2017г. 16.10.2017г. 09:00 12:00
6 37.1 Широки дол 16.10.2017г. 16.10.2017г.
7 34.3 09:00 12:00
8 34.4

III. Анкетирането на собствениците и ползвателите за териториите в землището на с.Дивотино ще се проведе в сградата на Кметство с.Дивотино, съгласно приложения график.

Имот № Местност Дата Час
от до от до
1 Част от имот 000002 ГАБЕР 16.10.2017г. 20.10.2017г. 09:00 12:00

 

Копия от документи за собственост, придружени от информация за собствениците / ползвателите включително  телефон за обратна връзка можете да изпращате на e-mail: office@geomera.com