Кадастър и Регулации

Кадастър и Регулации

Благодарение на дългогодишния ни опит и задълбоченото познаване на нормативната база (ЗУТ, ЗКИР, ЗС и др.) можем да се справим и с най-сложните задачи, касаещи собствеността и режимите на устройство на териториите. “Геомера” е специализирана в изработването на кадастрални карти. Извършва попълване на сграда и/или имот, трасиране, отстраняване на непълнота и грешка във влязла в сила кадастрална карта, издаване на удостоверение за идентичност, изработване на схема на самостоятелни обекти, изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и други.

“Геомера” ЕООД предлага на своите клиенти професионални геодезически услуги на конкурентни цени.

Фирмата притежава свидетелство за правоспособност да извършва дейности по кадастъра (вписана е в регистъра на правоспособните лица по реда на ЗКИР под No 551). Шестима  от нашите специалисти са вписани в регистъра на правоспособните физически лица за извършване на дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.


Г Р А Ф И К

СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ (КККР)

на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев,
с. Марулево, с. Мощанец,
с. Покровник, с. Рилци и с. Церово, община Благоевград, област Благоевград

 

Съгласно Заповед № РД-16-15 / 13.05.2019г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обнародвана в Държавен вестник бр.42 от 28.05.2019г. се открива производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на цитираните по-горе населени места.

Изпълнител по Договор № КД-1-10/18.01.2019г. е фирма “ГЕОМЕРА” ЕООД вписана в регистъра на правоспособните лица, съгл. чл. 18, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) под регистрационен № 551 въз основа на Заповед № РД-15-35/ 30.30.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Процеса по създаването на КККР се финансира от Държавата и е безплатен за гражданите.

Вашите права и задължения СЪГЛАСНО чл. 38 и чл. 40 от ЗКИР:

 1. Собственикът и носителят на друго вещно право, е длъжен:
 • да осигури свободен достъп до имота си на екипите, извършващи измервания
 • да означи границите на имота си
 • да опазва геодезическите знаци от унищожаване
 1. Собствениците, пълномощниците и носителите на други вещни права трябва да предоставят:
 • копия на документи за собственост на имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);
 • данни за административния адрес на имота, сградата или обекта, както и актуални данни за собствениците или носителите на вещни права, ако не фигурират в документа за собственост;
 • копия от архитектурни проекти на сгради (при наличност) в случай, че има повече от един собственик на обекти в сградата;
 • не се представят документи за собственост на земеделски земи и гори, издадени от Общинска служба земеделие.
 1. Разходите за отстраняване на непълноти и/или грешки по влязлата в сила КККР ще бъдат за сметка на задължените лица в случаите на неизпълнение на задължения по т. 1 и т. 2.

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 1. В периода от 01.07.2019г. до 31.08.2019г. ще бъдат извършвани геодезически измервания на контурите на сгради и границите на имоти в урбанизираните и застроени територии на цитираните по-горе населени места.
 2. В кметството на съответното населено място ще бъде организирано събиране на данни по т.2 съгласно следния график:

 


Населено място Дата Час
от до от до
           
1  с. Бело поле 21.06.2019 г. 24.06.2019 г. 8:30 12:00
25.06.2019 г. 28.06.2019 г. 13:30 17:00
2 с. Бистрица 24.06.2019 г. 29.06.2019 г. 8:30 12:00
13:30 17:00
3 с. Горно Хърсово 24.06.2019 г. 27.06.2019 г. 13:30 17:00
28.06.2019 г. 30.06.2019 г. 8:30 12:00
4 с. Дъбрава 24.06.2019 г. 26.06.2019 г. 8:30 12:00
27.06.2019 г. 30.06.2019 г. 13:30 17:00
5 с. Зелендол 21.06.2019 г. 24.06.2019 г. 13:30 17:00
25.06.2019 г. 28.06.2019 г. 8:30 12:00
6 с. Изгрев 17.06.2019 г. 22.06.2019 г. 8:30 12:00
13:30 17:00
7 с. Марулево 24.06.2019 г. 27.06.2019 г. 8:30 12:00
28.06.2019 г. 30.06.2019 г. 13:30 17:00
8 с. Мощанец 17.06.2019 г. 19.06.2019 г. 13:30 16:30
20.06.2019 г. 22.06.2019 г. 09:00 12:00
9 с. Покровник 17.06.2019 г. 21.06.2019 г. 8:30 12:00
13:00 17:00
10 с. Рилци 24.06.2019 г. 26.06.2019 г. 13:30 17:00
27.06.2019 г. 30.06.2019 г. 8:30 12:00
11 с. Церово 17.06.2019 г. 19.06.2019 г. 09:00 12:00
20.06.2019 г. 22.06.2019 г. 13:30 16:30


 1. Сканирани копия от документите могат да се представят по електронен път на e‑mail: BeloPole2019@cadastre.bg
 2. Документи могат да се представят и в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Благоевград.
 3. Копия на документите, удостоверяващи вещните права върху имотите могат да бъдат предоставени и на екипите по време на измерванията.

Събраните копия на документи ще бъдат използвани единствено за целите на КККР. МОЛЯ, не предоставяйте копия от документи за собственост по различен от описания ред!

          Необходимо е Вашето съдействие при извършване на измерванията и отразяване на наличните вещни права. То е от изключителна важност за създаването на коректна и актуална кадастрална карта и кадастрални регистри.

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

във връзка с прилагането от дата 25 май 2018 г.  на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

 

За целите на изпълнение на Договор № КД-1-10 /18.01.2019г. между “Геомера” ЕООД /изпълнител/ и Агенция по геодезия, картография и кадастър /възложител/ с предмет:

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево, с. Мощанец, с. Покровник, с. Рилци и с. Церово, община Благоевград, област Благоевград“ е необходимо при провеждане на анкетната кампания да бъдат събирани лични данни на заинтересованите лица.

Фирмата изпълнител ще изисква минимален набор от данни, необходими за изпълнение на възложения ни проект. Всички предоставени при анкета лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на изпълнение на дейностите по цитирания по-горе Договор и ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за защита на личните данни.

 

Информираме Ви, че:

 • предоставянето на данните е доброволен акт; при отказ от предоставяне, попълването им в изработваните кадастрални карти и регистри остава ангажимент на заинтересованите лица;
 • имате право на достъп, коригиране и изтриване на събраните данни;
 • след приключване на разработката събраните данни ще бъдат предоставени на Възложителя по Договора.