Инвестиционно Проектиране

Инвестиционно Проектиране

Геодезическите дейности в строителството са традиционни за “Геомера” ЕООД.

На водещият ни специалист е издадено поименно удостоверение за пълна проектантска правоспособност за изпълнение на част Геодезическа от КИИП (Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране).

Нашият екип е изработил стотици проекти част Геодезия на курортни и вилни селища, обществени, жилищни и инфраструктурни обекти.

Работим в тясно сътрудничество с утвърдени архитекти и доказани професионалисти от другите инженерни специалности. Дългогодишната ни практика доказа, че големите успехи се дължат на тези близки контакти и умението ни за работа в екип.

Често изпълняваме и по-нестандартни задачи от областта на инженерната геодезия като: определяне на обеми, даване на линия и ниво при монтажни работи на фасадни дограми, геодезически работи при рехабилитации на пътища и др.

Фирмата извършва геодезически снимки на имоти, като създава основа за проектиране. Изработва  планове за вертикално планиране, трасировъчни карнети и картограми на земните маси.