изработени помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСП за землищата на с.Драговищица, общ.Кюстендил, с.Тополница, общ.Дупница и с.Самораново, общ.Дупница