дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Радомир, обл. Перник