геодезически дейности по промяна на кадастрални карти и регистри, геодезически заснемания във връзка с изработване на подробни устройствени планове и парцеларни планове и други геодезически дейности на общински имоти на територията на Община Несебър