За ГЕОМЕРА

Относно: СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ (КККР)

за урбанизираните територии в землищата на с. Арзан, с. Банище, с. Билинци, с. Брусник, с. Гоз, с. Горни Романци, с. Горна Секирна, с. Гърло, с. Долни Романци, с. Душинци, с. Завала, с. Конска, с. Кривонос, с. Муртинци, с. Непразненци, с. Озърновци, с. Ръжавец, с. Слаковци, с. Сопица, с. Станьовци и с. Ярославци, община Брезник, обл. Перник

Изпълнител по Договор № КД-1-30/11.08.2021 г. е фирма “ГЕОМЕРА” ЕООД вписана в регистъра на правоспособните лица, съгл. чл. 18, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) под регистрационен № 551 въз основа на Заповед № РД-15-35/30.30.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Процеса по създаването на КККР се финансира от Държавата и е безплатен за гражданите.

Вашите права и задължения съгласно чл. 38 и чл. 40 от ЗКИР:

 1. Собственикът и носителят на друго вещно право, е длъжен:
  • да осигури свободен достъп до имота си на екипите, извършващи измервания
  • да означи границите на имота си
  • да опазва геодезическите знаци от унищожаване
 2. Собствениците, пълномощниците и носителите на други вещни права трябва да предоставят:
  • копия на документи за собственост на имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);
  • данни за административния адрес на имота, сградата или обекта, както и актуални данни за собствениците или носителите на вещни права, ако не фигурират в документа за собственост;
  • копия от архитектурни проекти на сгради (при наличност) в случай, че има повече от един собственик на обекти в сградата;
  • не се представят документи за собственост на земеделски земи и гори, издадени от Общинска служба земеделие.
 3. Разходите за отстраняване на непълноти и/или грешки по влязлата в сила КККР ще бъдат за сметка на лицата, неизпълненили задълженията си по т. 1 и т. 2.

КАКВО ПРЕДСТОИ?

 1. Ще бъдат извършвани геодезически измервания на контурите на сгради и границите на имоти в урбанизираните и застроени територии на всички посочени населени места.
 2. Ще бъде организирано събиране на данни по т.2 съгласно обявен график. Графикът (датите за анкетата) ще бъдат съобразени с актуалната обстановка в държавата и при необходимост от промяна, собствениците ще бъдат уведомени своевременно.
 3. Сканирани копия от документите могат да се представят по електронен път на e‑mail: Breznik2021@cadastre.bg
 4. Документи могат да се представят и в Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Перник.
 5. Копия на документите, удостоверяващи вещните права могат да бъдат предоставени и на екипите по време на измерванията.

Събраните копия на документи ще бъдат използвани единствено за целите на КККР. МОЛЯ, не предоставяйте копия от документи за собственост по различен от описания ред!

Необходимо е Вашето съдействие при извършване на измерванията и отразяване на наличните вещни права. То е от изключителна важност за създаването на коректна и актуална кадастрална карта и кадастрални регистри.

Допълнителна информация относно процеса по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри може да намерите на:

Контакти:

 • Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Перник, адрес: ул. “ТЪРГОВСКА” №46, ет.4, e-mail: pernik@cadastre.bg, тел: 076/600163
 • Община Брезник, адрес: гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева“ № 16
 • cadastre.bg – официален сайт на Агенция по геодезия, картография и кадастър
 • Телефон за контакт за с. Арзан, с. Гоз, с. Горни Романци, с. Долни Романци, с. Озърновци: 0888 48 10 73
 • Телефон за контакт за с. Банище, с. Горна Секирна, с. Душинци, с. Ръжавец и с. Станьовци: 0884 91 88 41
 • Телефон за контакт за с. Билинци, с. Брусник, с. Завала и с. Ярославци: 0888 59 57 89
 • Телефони за контакт за с. Гърло, с. Конска, с. Кривонос, с. Муртинци: 0885 95 63 12, 0885 73 86 78
 • Телефон за контакт за с. Слаковци, с. Сопица и с. Непразненци: 0878 26 86 12