GPS и Нивелация

GNSS измервания

GNSS измерванията са една от основните дейности на ГЕОМЕРА.

Използваме не само най-новите инструменти и технологии, но и модерен софтуер за обработка и анализ на резултати от геодезическите измервания.

Съчетаването на богатия ни опит в класическите измервания с GNSS технологията ни наложи като водеща геодезическа фирма в България.

Фирмата e изработила множество геодезически мрежи с местно предназначение. Разполага с голям брой GNSS приемници и лицензиран софтуер за обработка на измерванията. Занимаваме се със следене на деформации, извършване на прецизна геометрична нивелация и извеждане на трансформационни параметри на отделни райони от територията на България.

Изследване на деформации

Защо се следят деформациите

Пропаднал път…, срутен тунел… , прекъсната ж. п. линия, опасност от скъсване на язовирна стена…, активизиране на свлачища, кой не е срещал тези плашещи заглавия. Тези бедствия се предсказват трудно.

Geomera_deformacii

Следенето на деформации предвижда кога ще настъпи събитието. Така щетите се свеждат до минимум, избягват се човешки жертви.

Геодезическите измервания за мониторинг и контрол на деформации са и средство за оптимизиране на разходите и управление на риска.

През последните години ние насочихме нашите усилия в създаването на високоточни геодезически мрежи за изследване на деформационни процеси, както и изследвания на локални и регионални движения (хоризонтални и вертикални) на земната кора.

По-сигурна и евтина технология за мониторинг на деформации

След задълбочен анализ на традиционните техники и съвременните тенденции в Геодезията, с цел да оптимизираме процесите и намалим разходите за мониторинг, Ви предлагаме:

  • Използване на GNSS апаратура за създаване на високоточна пространствена мрежа – за следене на хоризонталните и вертикалните движения в пространството, а така също и по положение в равнината.
  • Използване на прецизна геометрична нивелация, реализирана чрез изграждане и измерване на нивелачна мрежа – за изследване и следене на вертикалните движения на земната кора, а също и на инженерни съоръжения.