За ГЕОМЕРА

Нашите по-значителни проекти

2021

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Начало на договора 12.08.2021 г.

2020

Фотограметрично заснемане на коритото на р.Марица и извеждане на модел на релефа, на територията на гр.Стамболийски, обл.Пловдив

 

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”

Начало на договора 21.08.2020 г.

 

2019

„Изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за територните по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землнщето на с. Лисец, общ. Ловеч, и местността „Кръстопът” в землището на гр. Ловеч”

Създаване на геодезически мрежи С местно предназначение (ГММП) На урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на Общини Исперих и Самуил

2018

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища на: с.Раждавица, с. Вратца, с.Горна Гращица,с. Долна Гращица, с. Шипочано, с. Стенско ,с.Голяма Фуча с. Шатрово, с. Бабинска река на територията на общините Кюстендил; Дупница; Невестино; Кочериново; Бобов дол. Както и територии по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ  в землището на село Широки дол, община Самоков

2017

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с.Брусен, с.Дърманци, с.Крета, с.Моравица, с.Ребърково, с.Руска бела и с.Типченица, община Мездра, обл.Враца

Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „ЕЛШИЦА”

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землища на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в две позиции, за позиция №1: община Кюстендил, землище: с.Драговищица, площ /ха/ – 77 и за позиция №2: община Дупница, землище: с.Тополница, площ /ха/ – 51,7

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на село Самораново, община Дупница, област Кюстендил

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за 1) местностите : “Лозето” с площ 577,429 дка, “Арбанас” с площ от 28,669 дка, “Долен Арбанас” с площ 1,067 дка и “Широки дол” с площ от 2,450 дка, всички намиращи се в землището на гр.Радомир, общ. Радомир; 2) местността “Габер” с площ от 400 дка, находяща се в землището на с. Дивотино, общ. Перник;
3) местността “Ганьовец” с площ от 80,931 дка, находяща се в землището на гр. Перник, общ. Перник и 4) местността “Пешови ливади” с площ 299,709 дка, находяща се в землището на гр. Перник, общ. Перник

2016

Преизмерване на линия от държавната нивелачна мрежа I клас:нивелачна линия № 46 от ВНР № 113 до ВНР № 86 Хасково (134км), нивелачен полигон № XVII и № XXI

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил, Дупница, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня, обособени в 6 (шест) позиции: за обособена позиция № 1 – община Кюстендил, за обособена позиция № 2 – община Дупница и за обособена позиция № 4 – община Бобов дол

2015

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр.Радомир, общ.Радомир, обл.Перник

Извършване на мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2015г. : 17 обекти с площ около 530 дка от гр. Несебър до гр. Бургас, включително

Извършване на мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2015г. : 21 обекта с площ около 530 дка от устието на р.Дяволска до с.Резово включително

Промяна на кадастрални карти, заснемания, изработване на подробни устройствени планове и други геодезически дейности на общински имоти на територията на Община Несебър

Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето на услуги от тях за Югозападен район на планиране

Геодезически услуги във връзка с изпълнение на Договор с предмет: Изготвяне на ПУП и Технически проект за модернизация на железопътен участък: „София-Перник-Радомир“, за проект: Модернизация на железопътна линия „София – Перник – Радомир“ – част от Трансевропейската транспортна мрежа

2014

Извършване на мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдадени под наем за 2014 г.: 21 обекта с площ около 530 дка от устието на р.Дяволска до с.Резово включително

Промяна на кадастрални карти, заснемания, изработване на подробни устройствени планове и други геодезически дейности на общински имоти на територията на Община Несебър

2013

Извършване на заснемане на територията на Природен парк „Българка”, по проект „Разработване на план за управление на ПП „Българка””

Промяна на кадастрални карти, заснемания, изработване на подробни устройствени планове и други геодезически дейности на общински имоти на територията на Община Несебър

2012

През 2012 г. фирмата извършва мониторинг на морски плажове, предоставени на концесии и отдадени под наем – 30 плажа с площ около 940 дка от к.к.”Елените” до гр. Созопол.

Фирма „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД е стабилизирала и измерила първокласни нивелачни линии. Нейно дело са линиите Добрич – Силистра и Варна – Бургас.

Фирмата е трасирала осови мрежи на регулационни планове на територията на страната, а така също e изработила десетки геодезически мрежи с местно предназначение.

2011

За периода от 2011 г. до 2012 г. са изработени: специализирана карта на територията на гр. Русе; оцифряване на действащия регулационен план на гр. Русе;

Кадастрална и специализирана карта на производствената площадка на Лукойл Нефтохим – Бургас;

Специализирана карта на централната част на гр. Сливен.

През 2011 г. „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД започва възстановяване и изграждане на пространствена реперна мрежа на земната повърхност и минния масив в районите на подземен рудник „Св. Анна”, участък „Белъово”, „Подземна минна болница” и „Защитно съоръжение”; подземни рудници „Бели брег” и  „Стари рудници”, собственост на „Мини Перник”ЕАД  „л”. До момента е реализирала  геодезически измервания и маркшайдерски наблюдения на движенията и деформациите за тези обекти в ……. цикъла.

2010

За периода от 2010 г. до 2012 г. екипа на „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД извършва геодезическо заснемане на няколко пътни участъка във връзка с рехабилитацията им: Път III – 235 участък:“Път II – 23 “Окорш – Паисиево – Звенимир – Вълкан – Листец – Подлес – Главиница” и участък “Път II – 21 “Зафирово – разклон Долно Ряхово – Малък Преславец – пристанище Малък Преславец” ; два участъка от път между с. Планинско и с. Белица, общ.Баните, обл.Смолян; 8 улици в гр. Левски, обл. Плевен и във връзка с издаване на удостоверение по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за участък от Път III-198, Лот 8 ” Гоце Делчев – ГКПП – Македония” с обща дължина 62 893 км.

През 2010 г. фирмата полага и измерва опорна геодезическа мрежа на газопровода NABUCCO за територията на Република България.

2003 – 2009

От 2009 г. към фирмата е създаден отдел по фотограметрия, който с помощта на висок клас фотограметричен софтуер и хардуер, предлага извършването на редица дейности.

В периода от 2002 г. до 2009 г.  фирмата създава ГММП на съдебни райони Монтана и Враца, Смолян, Хасково, Каварна, Разград, Силистра, Район Кремиковци – СО и др.

В периода от 2002 г. до 2010 г.  „ГЕОМЕРА М+Р” ЕООД  изработва кадастрални карти и кадастрални регистри на урбанизираните територии в община Шабла, област Добрич;  за община Марица, област Пловдив; за гр.Перник; за гр.Брезник; за район Кремиковци – СО;за с. Баните, общ.Баните, обл.Смолян и др., като за част от тях са изработени и специализирани карти.

Научете повече за нашите

ПРЕДСТАВЯНЕПРЕПОРЪКИОБОРУДВАНЕ