Кадастър и Регулации

Кадастър и Регулации

Благодарение на дългогодишния ни опит и задълбоченото познаване на нормативната база (ЗУТ, ЗКИР, ЗС и др.) можем да се справим и с най-сложните задачи, касаещи собствеността и режимите на устройство на териториите. “Геомера” е специализирана в изработването на кадастрални карти. Извършва попълване на сграда и/или имот, трасиране, отстраняване на непълнота и грешка във влязла в сила кадастрална карта, издаване на удостоверение за идентичност, изработване на схема на самостоятелни обекти, изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земи по §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и други.

“Геомера” ЕООД предлага на своите клиенти професионални геодезически услуги на конкурентни цени.

Фирмата притежава свидетелство за правоспособност да извършва дейности по кадастъра (вписана е в регистъра на правоспособните лица по реда на ЗКИР под No 551). Шестима  от нашите специалисти са вписани в регистъра на правоспособните физически лица за извършване на дейности по Закона за кадастъра и имотния регистър.